วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Odoo image and text block
 
1. เลือกสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ
Odoo image and text block


2. ทำการสั่งซื้อ
Odoo image and text block


3. กรุณา "ลงทะเบียน" เพื่อความสะดวกในการติดตามความเคลื่อนไหวของการสั่งซื้อสินค้า
Odoo image and text block


4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Odoo image and text block


5. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Odoo image and text block


6. ข้อมูลมี 2 ส่วน คือ
          6.1) "ที่อยู่สำหรับออกนามในใบเสร็จ" สำหรับคูณลูกค้าที่ต้องการนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับหน่วยงาน, โรงเรียน ฯลฯ    
          6.2) "ที่อยู่สำหรับจัดส่ง" จะขึ้นอัตโนมัติตาม "ที่อยู่สำหรับออกนามในใบเสร็จ" หากต้องการแก้ไขที่อยู่สำหรับจัดส่งให้ทำตามขั้นตอนดังภาพ (ข้อ4) 
**กรุณากรอกข้อมูลส่วนนี้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงิน และการจัดส่งสินค้า**

Odoo image and text block


7. ตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งซื้อ, ที่อยู่สำหรับออกนามในใบเสร็จ และ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ที่ทำการสั่งซื้อ

Odoo image and text block


8. เมื่อการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว กรุณาการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าก่อนชำระเงิน คุณลูกค้าสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อเป็นไฟล์สำหรับติดต่อถึงความคืบหน้าในการสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ได้
Odoo image and text block