เกี่ยวกับเรา


  Odoo image and text block

      ศูนย์หนังสือ สวทช.

     เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อบริการจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไปได้เลือกซื้อ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า ความรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย อันเป็นผลมาจากการดำเนินงาน การสนับสนุน การวิจัย โดย สวทช. ทั้งทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ด้านนาโนเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยมีศูนย์หนังสือ สวทช. เป็นสื่อกลางการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเทียบเท่านานาประเทศทั่วโลก