พลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

พลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

300.00 ฿ 300.0 THB

300.00 ฿

Add to Cart

In Stock


พลาสติกย่อยสลายได้ เพื่อสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ครั้งที่ 2

     หนังสือเล่มนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

     เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นโดยมีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วนให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น รวมถึงได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สมอ. ในการเผยแพร่ "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17088-2555 ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้" ไว้ในภาคผนวก เพื่อให้เกิดควาามสอดคล้องและต่อเนื่องระหว่างข้อมูลพื้นฐานและมาตรฐานข้อกำหนด เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 403032
น้ำหนัก: 550 กรัม
ISBN: 974-229-959-5
ผู้แต่ง: ธนาวดี ลี้จากภัย
ที่ปรึกษาวิชาการ: วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และ กฤษฎา สุชีวะ
ภาพประกอบ: โยษิตา ฤดีกิจ และ ณัฐนิช อรุณรัติยากร
ออกแบบรูปเล่ม: จันทร์เพ็ญ ถนอมบุญ
พิมพ์: ครั้งที่2 / พฤศจิกายน 2555
จำนวนหน้า: 157 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.2x1.9


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)